top of page

Working Holiday Visa 2023 ออสเตรเลีย ...ทำงานและท่องเที่ยว

ลิงค์ที่คุณต้องอ่าน...อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นอ่านด้วย .. สิ่งที่ PLAN Study Agency ช่วยเตรียมตัวให้คุณได้คือ -ติวคะแนน IELTS ให้ได้ที่ 4.5 "เราท้าว่าคุณจริงจังเรียนกับเราได้แน่นอน" Course เรียน 30 ชม. 9,500 บาท สอนสดออนไลน์ ..สมัครทักแอดมินเพจ .. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี (ไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) 3. สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามรายการดังนี้ – ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ในทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี – ผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ – ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่า ได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน – หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน – หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน – สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม) 6. มีหลักฐานการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) เป็นจำนวน 5,000 AUD หรือประมาณ 120,000 บาทไทย 7. มีความประพฤติและสุขภาพดี 8. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติ ซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การสมัครขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารสำคัญ ดังนี้ – ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์) – ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์ – ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด – หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด – บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด – ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด – หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น* – หลักฐานการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น – แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) – บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว – สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง -- ข้อควรทราบเพิ่มเติมจากทาง ดย. – ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัคร และ / หรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ และอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้ – วีซ่าประเภทนี้ ไม่ใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้น หากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับประเทศได้ – หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย. จะตัดสิทธิ์ผู้สมัครทันที – การมีใบรับรองคุณสมบัติไม่ได้หมายความว่าวีซ่าจะผ่าน แต่การยื่นขอวีซ่าได้จะต้องมีใบรับรองจากทาง ดย.ก่อน – การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น -- เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/index.php กำหนดการและรายละเอียดทั้งหมดของ Working Holiday Scheme Thailand 2022) https://www.dcy.go.th/.../news/news_th_20221706202355_1.pdf กำหนดการและรายละเอียดทั้งหมดของ Working Holiday Scheme Thailand – New Zealand 2022) Work and Holiday Visa Thailand – Australia 2022 https://www.dcy.go.th/.../news/news_th_20221706202356_2.pdf

--

ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ

วีซ่า เรียนต่อ

ดู 11,043 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page