top of page

เรื่องของ Passport เมื่อจะไปเรียนนอก

คำแนะนำเรื่อง Passport เมื่อจะไปต่างประเทศ เมื่อจะยื่นวีซ่านักเรียนควรทำใหม่หรือใช้เล่มเดิม -- เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ก็ต้องใช้พาสปอร์ต แต่เคยศึกษากันหรือไม่เรื่องพาสปอร์ตทีมีอยู่ ประเทศไทยแบ่งพาสปอร์ตออกเป็นหลายประเภท มีสิทธิในการเข้าออกที่แตกต่างกันออกไป พาสปอร์ตแต่ละสีก็บ่งบอกประเภทของผู้ใช้ . ..ประเภทของพาสปอร์ตไทย.. . - หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) : ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี

- หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) : หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว ออกให้เฉพาะข้าราชการ

- หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) : ประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้ 1. พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส 3. พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ 4. ประธานองคมนตรี และองคมนตรี 5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 6. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 7. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ 8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด 9. อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 10. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ 11. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ 12. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตร 13. คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2-8 // สำหรับวีซ่านักเรียนคำแนะนำเรื่องพาสปอร์ต // ตรวจสอบระยะเวลาที่เหลือของหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้ดี ถ้าเหลือน้อยกว่า 6 เดือนไม่ควรใช้ ควรทำใหม่ เพราะบางประเทศ ตม. ไม่ให้เข้าเลยก็มี

สำหรับวีซ่านักเรียนหากพาสปอร์ตมีอายุไม่ถึง 2 ปีแนะนำให้ทำใหม่ . นักเรียนที่ระยะเวลาเรียนมากกว่า 2 ปีขึ้นไป แนะนำให้ทำพาสปอร์ตใหม่ให้มีระยะเวลาที่ใช้นานที่สุด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยออกหนังสือเดินทางอายุ 10 ปีแล้ว สิ่งนี้ดีต่อผู้เดินทางเองเพราะประวัติการเดินทางมีผลต่อการยื่นวีซ่าและที่สำคัญระยะเวลาในการใช้งาน บางคนพาสปอร์ตหมดอายุตอนที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้เกิด ควรรีบดำเนินการต่อพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของตัวเองก่อนวันหมดอายุ . ถ้าพาสปอร์ตหายระหว่างที่อยู่ต่างประเทศต้องรีบแจ้งความในสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่เก็บได้นำไปใช้ในทางมิจฉาชีพและควรติดต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆเพื่อดำเนินการขอออกหนังสือเดินทางใหม่ให้ไวที่สุด . นักเรียนไทยที่มาเรียนต่างประเทศไม่ว่าที่ประเทศใด ไม่ควรให้บุคคลอื่นหรือใครก็ตามเก็บรักษาพาสปอร์ตของคุณ ทุกสถาบันการศึกษาไม่มี นโยบายในการเก็บหนังสือเดินทางไว้ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็แล้วแต่ หรือการเช่าบ้าน เช่าห้องพักก็ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องเอาพาสปอร์ตให้ไว้ . สำหรับนักเรียนที่มาออสเตรเลีย การใช้หนังสือเดินทางแสดงตัวที่เครื่องอัตโนมัติอาจไม่สะดวกแม้ว่าหนังสือเดินทางนั้นจะเป็น Electronic Passport ก็ตาม พบว่ายังคงต้องต่อแถวเข้าไปยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ immigration officer อยู่ หากลองใช้แล้วไม่สำเร็จไม่ต้องตกใจ . นักเรียนที่มีพาสปอร์ตเล่มเดิมและมีบันทึกการเดินทาง ควรแนบเข้ามากับเล่มใหม่เพื่อแสดงประวัติการเดินทาง ซึ่งจะมีผลดีต่อการยื่นวีซ่าของคุณ โดยเฉพาะคนที่มีวีซ่าของประเทศที่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปถึง เช่น อเมริกา อังกฤษ หรือประเทศในกลุ่มเชงเกน -- การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1. อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป - สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500 บาท - สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000 บาท - สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท

2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000 บาท 3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง) ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ - สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000 บาท - สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500 บาท 4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ

5. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100 บาท 6. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100 บาท -- สมัครเรียนต้องมีพาสปอร์ตแนบทุกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมทักทายเจ้าหน้าที่ มีคำถามเรื่องวีซ่าสอบถาม วีซ่าถูกปฎิเสทไม่ว่าท่องเที่ยว หรือ นักเรียนยื่นใหม่ได้ แต่ต้องมีขั้นตอนและการทำงานที่เหมาะสม -- Student Service Team www.planstudyagency.com ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ เรียนนอกให้บอกเรา
ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page