top of page

เมื่อคุณมีประวัติ..การถูกปฎิเสธวีซ่าและจะยื่นใหม่ สิ่งที่ต้องทำ

--

เรื่องหนึ่งที่คนไทยหรือนักเรียนไทยต้องทำความเข้าใจในเรื่องการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศอื่นๆ คือ ประวัติการเดินทางหรือประวัติการขอวีซ่าของคุณในแต่ละครั้งจะถูกเก็บข้อมูลในระบบ ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นหากคุณคือถูกปฎิเสธวีซ่าหรือวีซ่าไม่ผ่านสิ่งที่ต้องทำ หากต้องการขอวีซ่าอีกครั้งไม่ว่ากับประเทศเดิม หรือ ประเทศปลายทางใหม่ "ให้แสดงเอกสารการถูกปฎิเสธกับตัวแทนการดำเนินการวีซ่าของคุณ"

// มีเหตุผลอะไรบ้างที่วีซ่าของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ //

-เอกสารในการประกอบการยื่นขอไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการยื่นขอวีซ่าคือเอกสารส่วนตัว พาสปอร์ต บัตรประชาชน สำเนาทะเบียน การเงิน การทำงาน การศึกษา (กรณียื่นวีซ่าน้กเรียน) หรือ เอกสารอื่นๆที่ตัวแทนเห็นสมควรว่าต้องแนบเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณเอง ซึ่งเอกสารของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่หลักๆต้องมีเอกสารตามที่ระบุ


-ประวัติการเดินทางที่ผ่านมา ซึ่งคุณเคยอาจอยู่เกินหรือเราเรียกว่า Over stay ในประเทศอื่น ไม่ว่าจะเกินไม่กี่วัน หรือ กี่เดือน ปี สิ่งนี้ถือว่าเป็นประวัติที่ไม่ดีทั้งสิ้น


-การเงินมีความสำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าท่องเที่ยวหรือนักเรียน หรือ อื่นๆ ผูัสมัครต้องมีความสามารถในการใช้จ่ายในระหว่างที่พำนักหรือท่องเที่ยวในประเทศนั้น


-วัตถุประสงค์ในการไป ผู้สมัครต้องมีความชัดเจนและแสดงออกถึงความตั้งใจในเดินทางไป สำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนักเรียนต้องเขียนจดหมายแนบในวัตถุประสงค์ในการไปเรียนอย่างชัดเจน เน้นย้ำเรื่องของการนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงาน ในอนาคต สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเทศ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารการเงินโดยมียอดที่เพียงพอในการใช้จ่ายต่อการท่องเที่ยวนั้น ยอดเงินในบัญชีมีผลต่อการอนุมัติวีซ่า


//เมื่อคุณถูกปฎิเสธการให้วีซ่าและต้องการยื่นใหม่ สิ่งที่ต้องทำ//

-แนบเอกสารทุกอย่างที่ยื่นในคร้้งก่อนให้กับตัวแทนใหม่หรือตัวแทนเก่า เพิ่มเอกสารที่มีความจำเป็นมากเพิ่มขึ้น ดูได้จากจดหมายปฎิเสธนั้น ซึ่งตัวแทนจะระบุให้ทราบ เพื่อทำการยื่นใหม่


-จดหมายประกอบการสมัครวีซ่า คุณต้องแถลงถึงประเด็นที่ขอยื่นใหม่ให้มีใจความที่สอดคล้องและแก้ต่างให้กับประเด็นในจดหมายปฎิเสธครั้งก่อน


-ต้องพร้อมหากมีการสัมภาษณ์ เป็นไปได้ว่าผู้สมัครจะมีโอกาสในการถูกสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของสถานทูต ดังนั้นผู้สมัครต้องเตรียมตัวตอบคำถาม หลักๆคือเรื่องของวัตถุประสงค์ เนื้อหาของการเดินทาง แผนในการเดินทาง หรือ แผนของอนาคต พบว่านักเรียนที่ยื่นขอวีซ่าบางคนไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ จึงทำให้พลาดโอกาส ดังนั้นแล้วผู้สมัครควรต้องมีข้อมูลส่วนตัวของตัวเองอย่างเพียงพอ และพร้อมเสมอ --

การได้รับวีซ่าในการเดินทาง เท่ากับโอกาสของชีวิต ผู้สมัครต้องตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลและการจัดเตรียมเอกสาร พึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีเอกสิทธิหรือทางลัดใดสามารถทำให้คุณได้วีซ่าได้ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของการพิจารณาและข้อกำหนด

ผู้รับดำเนินการมีหน้าที่อำนวยความสะดวก และช่วยจัดเตรียมเอกสารที่คุณอาจคิดไม่ถึง ช่วยดูแลในเรื่องขอข้อมูลและสำหรับด้านการศึกษา ตัวแทนด้านการศึกษามีหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครเรียน ติดต่อและดำเนินการให้เพื่อให้คุณมีความสะดวกและได้รับการดูแลที่ดีที่สุด สะดวกที่สุดในการติดต่อกับสถาบัน -- ไม่มีเงื่อนไขไดแจ้งว่า "ไม่ให้โอกาสสำหรับผู้ถูกปฎิเสธวีซ่าในการยื่นขอใหม่ " แต่สิ่งที่คุณต้องทำ คือ เข้าใจ และแก้ไขให้ตรงประเด็น หากประเด็นในการยื่นนั้น เป็นประเด็นที่สามารถแก้ไขได้

สำหรับประเด็นเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นที่ไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีที่คุณมีสุขภาพที่เป็นข้อต้องห้ามของประเทศนั้น การตรวจสุขภาพในกรณีการยื่นขอวีซ่าต้องตรวจกับสถานพยาบาลและกับแพทย์ที่มีรายชื่อระบุไว้เท่านั้น โปรแกรมการตรวจเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ -- สอบถามเรื่องการสมัครเรียนต่อออสเตรเลียทักทายเจ้าหน้าที่ มีข้อสงสัยในการเลือกคอร์สการเรียนปรึกษารับคำแนะนำที่เหมาะสม ไปเรียนออสเตรเลียไม่ต้องเก่งภาษามาก่อนก็ได้ แต่ขอให้มีความตั้งใจ -- สิพิม พิวัธธงไชย Senior Education Consult www.planstudyagency.com

ออสเตรเลียเราเชี่ยวชาญ อยากเรียนนอกให้บอกเรา

ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page